U bent voor ons heel belangrijk en daarom doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en daarmee ook zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. In deze statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij dat doen. Stichting IKL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken ten behoeve van uitvoeren van projecten door vrijwilligers

Stichting IKL verkrijgt uw persoonsgegevens doordat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt voor het participeren aan onze projecten. De gegevens worden verwerkt in onze contact database voor de volgende doelstellingen:

 • Plannen en organiseren deelnames aan projecten, activiteiten en of trainingen
 • Communiceren rondom relevante evenementen en projecten

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is op basis van uw toestemming.

Persoonsgegevens die wij verwerken ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Interessegebied

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat u bent aangemeld tenzij door u anders wordt geëist.

Persoonsgegevens die wij verwerken ten behoeve van klanten / sponsoren

Stichting IKL verkrijgt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden verwerkt voor de volgende doelstellingen:

 • Facturatie van diensten en of inning van sponsorgelden en subsidies
 • Om goederen en/of diensten te leveren of om goederen en/of diensten te verkrijgen;
 • Informatieverstrekking over belangrijke gebeurtenissen

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de noodzaak voor het uitvoeren van de overeenkomst van de geleverde dienst.

De persoonsgegevens die wij verwerken tbv bovengenoemde doelstellingen:

 • Naam contactpersoon
 • Zakelijke Adresgegevens;
 • Zakelijk Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer / BTW nummer

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor een periode van maximaal 7 jaar (fiscale bewaarplicht).

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van nieuwsbrieven via e-mail

Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrief of als deelnemer van een activiteit of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Stichting IKL hebt verstrekt, wordt u geïnformeerd over verschillende zaken, veelal middels de e-mail nieuwsbrief.

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is op basis van uw toestemming door het verstrekken van uw naam en e-mailadres.

Afmelden nieuwsbrieven
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen van Stichting IKL? Dan kunt u zich op elk moment afmelden  via de uitschrijfmogelijkheid onderaan elk bericht dat u ontvangt.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat u bent aangemeld tenzij door u anders wordt geëist.

Website

Stichting IKL heeft een website. Deze website wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • De mogelijkheid bieden een account aan te maken;
 • Voor mogelijke deelname aan evenementen andere acties;
 • Om vragen te beantwoorden of te reageren op klachten;
 • Om te gebruiken voor analyse ten aanzien van uw interesses;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en projecten en overige relevante zaken;

De persoonsgegevens die wij verwerken ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Interessegebied
 • IP adres
 • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt bij de correspondentie

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van bovengenoemde doeleinden gedurende de periode dat u bent aangemeld tenzij door u anders wordt geëist.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Voor zover Stichting IKL dergelijke cookies gebruikt, zijn deze slechts bedoeld om de website efficiënter te laten werken en niet om persoonlijke gegevens van de bezoeker en diens individuele internetgebruik te gebruiken. U kunt uw systeem (browser) zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting IKL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting IKL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Minderjarigen (jonger dan 16 jaar)

IKL biedt diensten en activiteiten ook voor minderjarigen. Alle gegevens die noodzakelijk voor het kunnen participeren zoals eerder genoemd worden door ons verwerkt in lijn met de privacy regelgeving met de nadrukkelijke toestemming van ouder / voogd. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op en dan verwijderen wij deze informatie.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting IKL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. Uw kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ikl@ikl-limburg.nl.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting IKL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Kantoorbeveiliging

 • Clean desk policy
 • Gebruikersbewustzijn en –cultuur

Systeembeveiliging:

 • De inrichting en met name, beveiliging van onze digitale systemen hebben wij belegd bij een externe, ter zake kundige, organisatie.
 • Alle medewerkers dienen in te loggen middels gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot de voor hem of haar geautoriseerde gegevens;
 • De wachtwoorden dienen verplicht periodiek (maandelijks) gewijzigd te worden;
 • De gegevens op het IKL-systeem zijn geclassificeerd. Zo heeft eenieder toegang tot de voor hem of haar geautoriseerde gegevens;
 • Bezoekers mogen alleen gebruik maken van het gasten WiFi-netwerk;
 • Onze websites zijn voorzien van een SSL veiligheidscertificaat.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen privacyverklaring

De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Stichting IKL te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze site zijn gepubliceerd.

Contactgegevens

Indien u na het doornemen van onze Privacy Statement, of in algemenere zin, nog vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen via:
www.ikl-limburg.nl | Susterderweg 31, 6118 CP Nieuwstadt | 046 3030 530 | e-mail: ikl@ikl-limburg.nl

Laatste versie, 25 juni 2018