Een icoonsoort van het boerenland

Wist je dat…

  • …de populatie met maar liefst 95% is afgenomen
  • …patrijzenkuikens direct het nest verlaten

Patrijzenproject

Om er voor te zorgen dat we de patrijs voor Limburg behouden werken we samen aan duurzaam behoud, ontwikkeling, uitbreiding en verbinding van hun leefgebieden in Limburg.

Lees meer over dit project
Vragen of tips over de patrijs?

De aantallen patrijzen nemen, door schaalvergroting in de landbouw, dramatisch af

Tot voor enkele tientallen jaren een normaal beeld in het buitengebied, maar momenteel een steeds zeldzamere ontmoeting: een vlak voor je voeten opvliegend groepje patrijzen. In geheel Nederland gaat het aantal patrijzen om verschillende redenen drastisch achteruit.

De Patrijs heeft als officiële naam Perdix perdix. Het is een standvogel wat betekend dat de soort een jaar rond verblijft. De Patrijs valt onder de familie van de hoeders zoals ook de Fazant en Kwartel. Het zijn aardig grote vogels met een gemiddelde lengte van 28-32 cm en een daarbij horende spanwijdte van 45-48 cm.

Het leefgebied van de patrijs

Patrijzen leven in open en halfopen landbouwgebieden, bij voorkeur in akkers. Een gunstig leefgebied voor de patrijs zijn landbouwgronden met een verscheidenheid aan gewassen en veel lijnvormige landschapselementen zoals kruidenrijke bermen, ruige bermen, hagen, akkerranden, houtwallen, en overhoekjes.

Het vrouwtje van de Patrijs legt 12-18 eieren en broedt 24-26 dagen. De broedtijd is voor de hen de gevaarlijkste periode van het jaar i.v.m. predatie. Ze kunnen een leeftijd tot 7 jaar bereiken maar er is vooral veel sterfte bij de kuikens. Dit heeft weer te maken met de afnamen van het aantal insecten. Patrijzen zijn niet makkelijk te zien in het veld, ze zoeken vooral in ochtend- en avondschemering naar voedsel, dat bestaat uit zaden, groene plantendelen en insecten. Overdag houden ze zich schuil in de begroeiing om uit het zicht te blijven van roofvogels. Om grondpredatoren te ontlopen, overnachten ze juist in het open veld. De meeste kans om ze te zien zijn dus de ochtenden en de avonden.

Wanneer je kans hebt om ze te zien zijn de momenten dat ze een stofbad nemen op onverharde wegen of andere zandige plekken.

Wat kun je zelf doen voor de patrijs?

Iedereen kan een steentje bijdragen aan een goed leefgebied voor de Patrijs. Zo kun je zorg voor veilige nestgelegenheid:

  • Leg meerjarige, ruige, grasachtige randen aan langs akkers en graslanden.
  • Is er weinig begroeiing die dekking biedt? Leg dan struwelen aan met bijvoorbeeld sleedoorn, meidoorn, liguster of hondsroos.
  • Heb je geen akker? Maar wel een grote tuin, dan zijn overhoekjes ook een uitkomst. Laat slootkanten en perceel hoeken ongemaaid, zodat zich overjarige vegetatie kan ontwikkelen. Patrijzen hebben die nodig voor hun nest.
  • Zorg dat de overjarige begroeiing goed over een gebied is verspreid. Zo kunnen meerdere patrijskoppels een veilige nestplek vinden.