Mooi om te zien en belangrijk voor het leefmilieu van veel soorten

Wist je dat…

  • …aan te raden is om zaden aan te schaffen van inheemse herkomst. Dit omdat veel soorten insecten aangepast zijn aan de juiste bloeiperiode en natuurlijk ook de kruiden aangepast zijn aan het Nederlandse klimaat. IKL kan je hierin adviseren.
  • …er jammer genoeg nog veel uitheems zaad te koop is. Onbedoeld kan dit zelfs leiden tot floravervalsing.
Vragen of tips over bloemrijke graslanden?

In een bloemrijk grasland komen diverse grassen, bloemen en kruiden voor. De ontwikkeling van een bloemrijk grasland heeft tijd nodig en staat of valt met het beheer ervan.

De laatste jaren is er veel belangstelling voor het aanleggen van bloemrijke graslanden. Hiermee verrijk je het leefmilieu van veel soorten insecten en fauna die daar weer afhankelijk van zijn zoals veel soorten vogels, reptielen en amfibieën. Inmiddels is steeds meer geaccepteerd dat de beleving van het landschap voor de mens veel aantrekkelijker wordt met meer kruiden en wilde bloemen.

Bij de aanleg en beheer van bloemrijke graslanden is nog veel succes te behalen door het juist toepassen van de eisen; vooral bij de aanleg. Een bestaand terrein dat bestaat uit een grasveld kun je niet zomaar inzaaien met kruidenzaad. De kruiden zullen zich niet of nauwelijks ontwikkelen vanwege de concurrentie van de grassen. Het is belangrijk om in te zaaien op een oppervlakkig bewerkte grond waarvan vooraf de graszode is verwijderd. Is dat niet mogelijk dan is ploegen en daarna eggen, dus zaaiklaar maken als een gazon, de beste methode.

Grondsoort

De grondsoort is ook van belang en of deze droog, vochtig of nat is. Zit je op een droge zandgrond dan is het raadzaam deze oppervlakkig door te werken met leemhoudende (kalk) grond. Dit geeft veel meer soorten kruiden een kans zich goed te ontwikkelen, waardoor het er ook veel aantrekkelijker uit ziet. Op een droge kleigrond is het zinvol de bovengrond te vermengen met scherp zand of kalkhoudend materiaal zoals zogenoemd Kunradersteengruis (met steentjes Kunradersteen). Landbouwkalk heeft niet hetzelfde gunstige effect en is dus niet aan te bevelen.

Zaaien

Wat betreft de keuze van de zaden is het van belang te kijken of je akkerbloemen wil hebben of een blijvend bloemrijk grasland. Bij de eerste optie dien je elk jaar in voor- of najaar opnieuw de grond te bewerken omdat die soorten alleen dan reageren op hergroei uit zaad. Het gaat hier namelijk overwegend om eenjarige en tweejarige soorten. Vaak dien je dan ook nieuw zaad aan te schaffen en bij te zaaien. Dit is meestal van toepassing op kort maar snel bloemrijk resultaat zoals een tijdelijk bouwterrein. Bij de tweede optie is een keer zaaien met overblijvende kruiden in het vroege voorjaar of najaar wenselijk. Deze kruiden vermeerderen zich door middel van zaad maar stoelen ook weer uit als vaste planten. Bijzaaien is niet nodig. Wel is het mogelijk om ratelaar bij te zaaien. Deze eenjarige plant parasiteert op grassen waardoor andere kruiden betere kansen krijgen zich te ontwikkelen. Het is het beste om de grond waar je wil bijzaaien pleksgewijs even te verwonden met een hark of iets dergelijks. Bloemrijk resultaat kun je pas verwachten na 1 a 2 jaar.

Beheer

Het resultaat van een bloemenweide valt of staat uiteindelijk met het beheer. Het eerste en of tweede jaar is het soms nodig om de eerste keer te maaien rond half juni en de tweede keer eind september nadat de zaden uitgerijpt zijn van de kruiden. Zorg ervoor dat je het maaisel kort na de maaibeurt afvoert. Voorkeur is om het maaisel niet langer dan een dag te laten liggen omdat anders de voedingstoffen uit het maaisel terug gaan in de bodem en het verschralingseffect kleiner is.

Bovenstaande is een algemeen advies over de aanleg en het beheer van graslanden buiten de natuurgebieden zoals tuinen, tuinachtige omgevingen en dorpsgaarden. Het is vaak maatwerk omdat elke situatie anders is.