Bomen voor de toekomst

In het kort

voor wie:
Voor o.a. gemeenten, (natuur)organisaties, groengroepen en dorpsraden

waarom:
Bomen zijn belangrijk voor de verbetering van biodiversiteit, geven zuurstof en brengen mens en natuur dichter bij elkaar.

contactpersoon:
Ron Janssen

project partners:
Natuur en Milieufederatie Limburg
Provincie Limburg
IVN Limburg

Bomen helpen om de hoeveelheid CO2 te verminderen en maken de omgeving groener en gezonder

Samen met de de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) is stichting IKL druk bezig om in onze provincie boomplantinitiatieven van de grond te krijgen. De provincie Limburg wil in onze provincie 1 miljoen bomen aanplanten. Om dit mogelijk te maken is de subsidieregeling ‘Aanplant bomen in Limburg 2020’ gestart. Daarnaast worden er via het landelijke project Plan Boom in heel Nederland 10 miljoen bomen aangeplant in de periode 2020-2023.

Heb jij een boomplantinitiatief?

Als je een boomplantinitiatief hebt, maar daarbij ondersteuning zoekt, roepen wij je op om je initiatief zo snel mogelijk bij ons te melden via het online vragenformulier. Wij helpen je dan om het initiatief rond te krijgen inclusief financiële ondersteuning. Samen maken we van 1 + 1 = 4 bomen! Het gaat overigens niet alleen om bomen, maar om alle vormen van landschappelijke beplanting (houtwallen, singels, heggen, geriefhoutbosjes etc.).

Het is een proces waarmee verschillende partijen actief aan de slag gaan. Het aanmelden van jouw initiatief is echter geen 100% garantstelling dat het gerealiseerd gaat worden, natuurlijk is dit wel hetgeen waar wij naar streven!

Provinciale subsidieregeling

In het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ van de Provincie Limburg is de ambitie opgenomen om binnen twee Statenperiodes 1 miljoen bomen te planten. Op vrijdag 13 december 2019 is het Actieplan 1 miljoen bomen vastgesteld en dit betekent dat de provincie 2 miljoen euro ter beschikking stelt voor het aanplanten van de eerste 500.000 bomen. Hiervoor heeft de provincie een subsidieregeling opgesteld: de Subsidie Aanplant Bomen in Limburg 2020. De criteria om voor subsidie in aanmerking te komen zijn dat er minimaal 100 bomen worden aangeplant, op een bosbouwkundig verantwoorde manier, met diverse inheemse boomsoorten en op een duurzame standplaats. Aanvragen die hieraan voldoen van minimaal € 50.000,- worden door de provincie met maximaal 50% gefinancierd. Binnen de subsidiabele kosten zitten de plantmateriaalkosten en de kosten die noodzakelijk zijn om het plan uit te werken en ook de aanplant te organiseren. Streven is maximaal 20% interne kosten (overhead) van de totale subsidiabele kosten van een organisatie.

Aangezien er waarschijnlijk veel mensen en organisaties zijn die bomen willen planten, maar niet kunnen voldoen aan de eis om minimaal € 25.000,- zelf in te leggen, is er een zogenaamde Vangnetregeling opgesteld. Hierbij worden per gemeente meerdere kleine initiatieven gebundeld en als één geheel door de betreffende gemeente ingediend om zo toch te voldoen aan de drempelwaarde van € 25.000,-.

IKL en NMF Limburg zijn bezig om deze kleine initiatieven te verzamelen. Ook gaan we inspirerende sessies organiseren met lokale groepen om plannen op te halen, samen te creëren en naar cofinanciering te zoeken. De plannen worden daarna uitgewerkt tot concrete aanplantplannen zodat zij passen binnen de subsidieregeling.

Plan Boom: 10 miljoen bomen

Het landelijke project Plan Boom is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties en LandschappenNL (waar NMF Limburg en IKL onderdeel van uitmaken) om in heel Nederland 10 miljoen bomen te planten in de periode 2020-2023. Dit project wordt mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.

IKL en de NMF Limburg kunnen vanuit Plan Boom procesgeld aanvragen om voor o.a. gemeenten, (natuur)organisaties, groengroepen en dorpsraden locaties te zoeken om bomen te planten en vrijwilligers te mobiliseren. Maar ook om te helpen bij het vinden van financiering van plantgoed door crowdfunding, het opzetten van (donatie)campagnes, het aangaan van partnerships met bedrijven, het verkopen van deelnemerspakketten / plantregeling, het organiseren van ‘boom-afhaal-plant-dagen’ en buurtplantdagen. Verder kunnen met lokale groepen inspiratiewandelingen gemaakt waarbij vragen worden beantwoord als: Waar missen we nou een fraai groen landschap? Waar missen we bomen en wat kunnen we eraan doen? Daarnaast worden mensen geïnspireerd om zélf aanplantingen op te pakken.

Mocht je interesse hebben in een inspiratiewandeling of een van de andere genoemde activiteiten, neem dan contact op met Ron Janssen van stichting IKL.

Dit is mogelijk interessant:

Prioritaire soortenBiodiversiteit op bedrijventerreinenVoedselbos