IKL helpt de overheid met:

Mobilisatie burgerkracht

IKL ondersteunt overheden als gemeenten en provincie Limburg bij het ophalen van praktisch haalbare en realistische wensen en ambities vanuit de samenleving. Daarbij willen wij alle Limburgers het landschap bewust laten mee-maken. Daarom heeft IKL de ambitie om met Alle Limburgers in het landschap actief te zijn. Voor buitenmensen die lekker fysiek willen werken. Zagen, hakken, knotten, bomen planten; dankzij vrijwilligers blijft het Limburgse landschap en de Limburger zelf in topconditie. Bij deze ambitie van IKL houden wij rekening met de doelen van de vrijwilliger én overheid .

Participatie in groen

De vermaatschappelijking van landschap en leefomgeving is een belangrijk uitgangspunt voor IKL. Dat wil zeggen dat IKL streeft naar het betrekken van mensen bij hun omgeving. Dit doen wij via onze zogenaamde maatschappelijke aanbestedingsladder. Eerst kijken we wat eigenaren zelf doen voor hun omgeving, of waar vrijwilligers bij kunnen  helpen. Ook betrekken we mensen vanuit de zorg of met afstand tot de arbeidsmarkt. Bij moeilijkere of specialistische werkzaamheden schakelt IKL professionals in. Hiermee garanderen wij een maximale burgerbetrokkenheid en tevens dat uw werk op de gewenste wijze en op het gewenste moment gereed komt.

Beleid vertalen naar uitvoering

Hoe kom je van een landschapsvisie naar concrete uitvoering? IKL ondersteunt gemeenten in Limburg bij het vertalen van  beleidsvisies naar concrete uitvoeringsprojecten. Op deze manier kunt u als gemeente het landschapswerk beter prioriteren, budgetteren en plannen. Daarbij heeft IKL gedegen kennis in huis op het gebied van landschapsbeheer, ecologie, landschapsontwerp en cultuurhistorie.

Planvorming en advies

Het landschap is van iedereen. We wonen en we werken erin. Maar we komen er ook voor ons plezier. Ook planten en dieren voelen zich in het landschap thuis. Door veranderingen door de tijd heen draagt het landschap daarbij tal van sporen uit het verleden met zich mee. Bij het inrichten van onze omgeving houdt IKL rekening met deze factoren, en uiteraard met de wensen van onze opdrachtgever. Met onze landschapskennis en uw wensen komen wij samen met u tot een plan.

Actuele regelingen van IKL

Subsidieregeling klein Limburgs erfgoed

Ervaringen van partners:

“Onze cultuurhistorie verdient meer aandacht. Het wordt beter beleefbaar en bereikbaar. In 3 weken 20 uitvoeringsobjecten gereed. Op naar realisatie!”

Piet Fransen

Wethouder, Gemeente Gulpen-Wittem

“Wij willen onze inwoners helpen om zelf hun natuur in te richten en te onderhouden. Dat heeft ons draagvlak, vertrouwen, mooi groen en de juichwilgprijs van landschappenNL opgeleverd.”

Danny Hendrikx

Wethouder, Gemeente Stein

“Bewoners herschiepen ’t Brook van verwaarloosd bosje in fijn wandelgebied. Op papier en met de snoezaag; onze gemeente gaf de kaders. Het was een hele mooie samenwerking.”

Wim Jetten

Buurtbewoner Stein

Projecten

Restore: herstel leefbiotopen in groeves

Samen met zeven Europese partners uit Engeland, Duitsland en België heeft IKL de afgelopen jaren in het project RESTORE gewerkt aan het vergroten van de biodiversiteit in oude verlaten mergel- en kalksteengroeven. Dankzij dit project is kennis uitgewisseld (op het gebied van herbestemming, erfgoed, flora en fauna) en werkzaamheden in het landschap uitgevoerd.

In potentie zijn de groeves geschikte leefgebieden voor warmte minnende soorten als de geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad. Doordat de groeves veelal met bos zijn dichtgegroeid hebben de groeves echter weinig betekenis voor deze amfibieën. Stichting IKL heeft de natuurwaarden van de groeves vergroot door delen van het bos op en rond groeves te kappen. Niet alleen de natuurwaarden zien hierdoor sterk toegenomen, ook zijn deze cultuurhistorische relicten beter zichtbaar in het landschap. De werkzaamheden zijn zowel bij de terrein beherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Limburgs Landschap), als bij particuliere eigenaren uitgevoerd.

Restore is mede mogelijk gemaakt door EU Interreg IVB.

Herstel cultuurhistorische elementen in het landschap

Cultuurhistorie beleefbaar én bereikbaar maken. Dat was de vraag die de gemeente Gulpen-Wittem stelde aan IKL. In zeer korte tijd werd een selectie gemaakt van cultuurhistorische elementen, aangedragen door heemkundeverenigingen en lokale bewoners en werd het werk uitvoeringsgereed voorbereid. Daarnaast wist IKL 30% aanvullend budget te organiseren.

Bij deze opdracht maakten wij gebruik van onze participatieladder. Daar waar mogelijk hielpen initiatiefnemers zelf, werden vrijwilligers ingezet of werden projecten opgepakt door het SW-bedrijf. Samen met de gemeente organiseerden we gerichte communicatiemomenten die goed opgepakt werden. Het resultaat was dat meer lokale ideeën en wensen aangedragen werden. Deze succesvolle aanpak leidde ertoe dat IKL en gemeente nu voor het derde jaar op rij cultuurhistorische, lokaal gedragen projecten,  beleefbaar en bereikbaar maken.

Verwaarloosde fazantenkwekerij wordt springlevend bos

In de gemeente Leudal heeft IKL in het najaar van 2015 samen met vrijwilligers uit Heibloem 13.000 m2 netten verwijderd uit een bosperceel. De netten, die eigendom waren van een fazantenkwekerij, brachten schade aan de natuur. 49 Leden van in totaal zeven verenigingen hebben de  netten verwijderd en hierdoor hun clubkas gespekt. Dat was geen gemakkelijke klus. De netten hingen deels in de bomen en op de grond waren ze bedekt met een dikke laag mos en dennennaalden. Daarnaast heeft een aannemer meer dan een kilometer afrasteringen weggehaald. Vervolgens zijn alle naaldbomen gekapt en afgevoerd. In de plaats van het naaldhout wordt inheems loofhout aangeplant met soorten als zomereik, zoete kers, hazelaar en sleedoorn. Dankzij deze inspanningen krijgt het bos en haar bewoners weer frisse lucht.

Dorpspark voor en door dorpsbewoners

IKL heeft in 2015 samen met bewoners uit Wessem een inrichtingsplan opgesteld voor dorpspark de Bekker. In een viertal creatieve workshops is het ontwerpproces van analyse, visie, moodboard en ontwerp doorlopen. Daarbij  faciliteerde de gemeente de workshops, was de dorpsraad de initiatiefnemer en begeleidde IKL het ontwerpproces en gaf de dorpsraad advies bij het aanvragen van subsidies.

Bewoners van Stein vormen verwaarloosd bosje om naar fijn wandelgebied

Een mooi voorbeeld waar buurtbewoners zelf aan de slag gaan met hun landschap is natuurgebied ’t Brook in Stein. Dit typisch natte moerasgebied werd steeds slechter toegankelijk door gevaarlijke rotte bomen en verwaarloosde knuppelbruggetjes. De dorpsbewoners zijn zowel met pen en papier als de zaag aan de slag gegaan om het gebied zelf op te knappen. Binnen het project zijn werkgroepen opgericht van denkers en doeners. De creatieve denkers hebben de ideeën en wensen van het dorp op papier gezet. De doeners zijn met hun eigen kwaliteiten en doelen aan de slag gegaan. Zo hebben onder meer hakhoutgroepen bomen gezaagd die thuis weer in de kachel goed van pas komen. In totaal 110 leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs hebben al spelenderwijs ervaren hoe het voelt om buiten echt werk te verzetten. Daarnaast hebben de doe-het-zelvers de knuppelbrug opgeknapt. De leerlingen komen nog elk jaar terug voor het beheer van dit dorpsnatuurgebied. De gemeente faciliteert daarbij het project en stelt de kaders. IKL begeleidt de werkgroepen met kennis, materialen en houdt een oogje in het zeil in verband met de veiligheid.

Vergoedingen natuur en landschapsbeheer onder de loep

Vanaf eind jaren zeventig wordt betaald voor het onderhoud aan het landschap. Gaandeweg zijn de beheersmaatregelen aangescherpt en de werkmethoden verfijnd. Tijd voor een evaluatie van de zogenaamde standaardkostprijsbladen. De taakgroep index SNL en BIJ12 laten elke vijf jaar onderzoek uitvoeren of alles nog op orde is. De startevaluatie in 2015 is uitgevoerd door de stichting IKL. Lees hier meer over het onderzoek.